Image
ผู้บริหาร
นายแพทย์สมเชาว์ ตันฑเทอดธรรม
ประธานกรรมการบริหาร
บริษัท เอ็น.ซี.เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด (มหาชน)

“ความก้าวไกลของการแพทย์ไทยสู่ระดับสากล มีความจาเป็นต้องมีสะพานเชื่อม ต่อการดูแลใส่ใจด้วยคุณภาพมาตรฐานรวมถึงการเข้าใจความสาคัญของการมี
สุขภาวะที่ดี ทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม ซึ่งคิดว่าเป็นจุดที่เรามีความ เชี่ยวชาญ และเข้าใจความต้องการของผู้รับบริการ เพื่อให้บริการที่มีมาตรฐาน และสร้างความประทับใจกับทุกคนการร่วมงานกับ NC group ผู้เชี่ยวชาญในด้าน อสังหาริมทรัพย์ ครั้งนี้ เพราะเชื่อมั่นในความเป็นมืออาชีพในการดาเนินธุรกิจ และมาตรฐานบริการในระดับสูง สร้างความประทับใจจนเป็นที่ประจักษ์เป็นอย่างดี
เรานาความเชี่ยวชาญและความถนัดแต่ละส่วนมาหลอมรวมกันอย่างลงตัวเพื่อยกระดับมาตรฐานบริการสุขภาพให้สูงขึ้น และสร้างความประทับใจแก่ผู้รับบริการ”