Image
ผู้บริหาร
ดร.จุไรรัตน์ ศรีศิริ
ผู้บริหารโรงเรียนเดอะแคร์การบริบาล
จังหวัดอุบลราชธานี

“กว่า 30 ปี ในฐานะพยาบาลวิชาชีพ อาจารย์พยาบาล ผู้บริหารโรงเรียนบริบาล ผู้บริหารศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพและดูแลผู้สูงอายุ สิ่งที่ยึดมั่นมาโดยตลอดคือ คุณภาพมาตรฐาน และจรรยาบรรณวิชาชีพจากประสบการณ์ในการทางานด้านบริการสุขภาพมาโดยตลอด พบว่าการให้บริการสุขภาพมีความสาคัญในทุกขั้นตอน และขั้นตอนหนึ่งที่ควรใส่ใจและคานึงถึงความปลอดภัยของผู้สูงอายุและผู้อยู่ในระยะพักฟื้นคือช่วงเชื่อมต่อระหว่างโรงพยาบาลและบ้านซึ่งถือเป็นช่วงสาคัญที่จะทาให้ผู้สูงอายุหรือผู้อยู่ในระยะพักฟื้นมีอาการดีขึ้นหรือทรุดลง หากได้รับการดูแลที่ไม่สอดคล้องกับแผนการรักษาของแพทย์การร่วมงานกับ NC GROUP ครั้งนี้ เพราะมีความเชื่อมั่นที่NC group มีชื่อเสียงมาอย่างยาวนานในด้านของคุณภาพมาตรฐาน ใส่ใจทุกรายละเอียด ดูแลห่วงใยลูกบ้านและชุมชนภายใต้ความร่วมมือ ระบบบริการของศิริอรุณแคร์ จึงถูกออกแบบมาเป็นอย่างดีให้มีมาตรฐานในการดูแลสุขภาพ คานึงถึงความปลอดภัย ความอบอุ่น การมีสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการฟื้นหายของผู้รับบริการในด้านบุคลากรประกอบด้วยทีมสหสาขาวิชาชีพ ทุกคนมีความเชี่ยวชาญ และชานาญ มีมาตรฐาน มีการฝึกอบรมอย่างสม่าเสมอ โดยเฉพาะพนักงานผู้ช่วยทางการพยาบาลได้รับการฝึกอบรมอย่างเข้มข้นภายใต้อัตลักษณ์ของศิริอรุณแคร์ และสอบผ่านมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติทุกคน”