Image
ที่ปรึกษา
นายแพทย์เศวต ศรีศิริ
นายแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
ประสบการณ์ด้านการดูแลผู้ป่วยกว่า 27 ปีทั้งในสถานพยาบาลภาครัฐและเอกชน

“ความก้าวไกลของการแพทย์ไทยสู่ระดับสากล มีความจาเป็นต้องมีสะพานเชื่อมต่อการ ดูแลใส่ใจด้วยคุณภาพมาตรฐานรวมถึงการเข้าใจความสาคัญของการมีสุขภาวะที่ดี ทั้ง ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม ซึ่งคิดว่าเป็นจุดที่เรามีความเชี่ยวชาญ และเข้าใจความ ต้องการของผู้รับบริการ เพื่อให้บริการที่มีมาตรฐานและสร้างความประทับใจกับทุกคน NC GROUP เป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านอสังหาริมทรัพย์ เป็นมืออาชีพในการดาเนินธุรกิจ และมาตรฐานบริการในระดับสูง สร้างความ ประทับใจจนเป็นที่ประจักษ์เป็นอย่างดี เป็นสิ่งที่ดีมากในการนาความเชี่ยวชาญและความถนัดแต่ละส่วนมาหลอมรวมกันอย่างลงตัวเพื่อยกระดับ มาตรฐานบริการสุขภาพให้สูงขึ้น และสร้างความประทับใจแก่ผู้รับบริการ”