ความเป็นมา
ความเป็นมา
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ

ศิริอรุณแคร์

เกิดจากความร่วมมือระหว่างบริษัท เอ็น.ซี.เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ NC GROUP ผู้เชี่ยวชาญในด้านอสังหาริมทรัพย์ที่มีชื่อเสียงมาอย่างยาวนานในด้านของคุณภาพมาตรฐาน กว่า 25 ปี และเดอะแคร์ แอนด์ เฮลธ์ กรุ๊ป ที่มีประสบการณ์ด้านการฝึกอบรมบุคลากรทางด้านสุขภาพที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ตลอดจนประสบการณ์ในสายธุรกิจการพยาบาล ศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพ ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ และทุกช่วงวัย เราจึงมีความเชื่อมั่นในการให้บริการฟื้นฟูสุขภาพและดูแลผู้สูงอายุ ด้วยการดูแลเอาใจใส่ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน โดยมีการให้บริการทั้งในรูปแบบการพักอาศัยระยะสั้น และการพักอาศัยระยะยาว

การดูแลของเรา

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ

ศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพและศูนย์ดูแลผู้สูงอายุศิริอรุณแคร์ บริการดูแลผู้อยู่ในระยะพักฟื้นและผู้สูงอายุ เน้นให้บริการด้านสุขภาพแบบองค์รวมทั้งด้านร่างกายและจิตใจ โดยการวางแผนการดูแลให้เหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการ และสถานะสุขภาพเฉพาะราย

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ

ระบบบริการของเราจะมีพยาบาลวิชาชีพจะปฏิบัติงานประจำเพื่อดูแลผู้อยู่ในระยะพักฟื้นและผู้สูงอายุ อย่างใกล้ชิดและนิเทศการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ทุกเวร เพื่อเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำแก่เจ้าหน้าที่ รวมถึงผู้ได้รับการดูแลและญาติทุกราย ซึ่งเป็นประโยชน์ในด้านการวางแผนให้การพยาบาลเฉพาะรายที่ถูกต้องและเหมาะสมกับสภาพของผู้อยู่ในระยะพักฟื้น และการดูแลผู้สูงอายุ

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ

นอกจากนี้เรายังมีทีมสหสาขาวิชาชีพ เพื่อให้การดูแลได้อย่างครอบคลุมเพื่อการฟื้นหาย สอดคล้องตามแผนการรักษาและป้องกัน หรือลดความพิการของผู้รับบริการ เช่น นักกายภาพบำบัด นักกิจกรรมบำบัด นักอาชีวบำบัด รวมไปถึงการดูแลด้านอาหารโดยนักกำหนดอาหารและโภชนาการ

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ

พนักงานผู้ช่วยทางการพยาบาลทุกคน ของเราสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนเดอะแคร์การบริบาลได้รับใบประกาศนียบัตร “การดูแลผู้สูงอายุและเด็กเล็ก” และสอบผ่านมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติสาขาการดูแลผู้สูงอายุ และสาขาการดูแลเด็กเล็ก นอกจากนี้ยังเข้ารับการอบรมการดูแลเฉพาะโรคเป็นประจำเพื่อเป็นการเก็บชั่วโมงการศึกษาต่อเนื่องและเพิ่มพูนทักษะให้ทันต่อความก้าวหน้าของวิทยาการทางการแพทย์ รวมทั้งต้องสอบวัดมาตรฐานก่อนออกปฏิบัติงานจริง พนักงานผู้ช่วยทางการพยาบาลทุกคน มีคุณสมบัติและความรู้ความสามารถ ตลอดจนทักษะในการดูแลและให้การบริบาลแก่ผู้อยู่ในระยะพักฟื้น และผู้สูงอายุเป็นอย่างดี

สอบถามข้อมูล