ผู้บริหาร
ผู้บริหาร
Image
ผู้บริหาร
นายแพทย์สมเชาว์ ตันฑเทอดธรรม
ประธานกรรมการบริหาร
บริษัท เอ็น.ซี.เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด (มหาชน)
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
นางนงลักษณ์ ตันฑเทอดธรรม
ผู้ช่วยกรรมการฝ่ายบริหารงานทั่วไป
บริษัท เอ็น.ซี.เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด (มหาชน)
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
Image
ผู้ช่วยกรรมการ
Image
ผู้ช่วยกรรมการ
ดร.จุไรรัตน์ ศรีศิริ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายบริการสุขภาพ
ผู้อำนวยการโรงเรียนเดอะแคร์การบริบาล จ.อุบลราชธานี
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
นายแพทย์เศวต ศรีศิริ
นายแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
ผู้อำนวบการโรงพยาบาลพรินซ์ อุบลราชธานี (ปัจจุบัน)
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
Image
ที่ปรึกษา
สอบถามข้อมูล