INFORMATION

การลงนามร่วมกันระหว่าง บจก.ศิริอรุณเวลเนส และ บจก.Care24 (ไทยแลนด์)

โดยมีผู้บริหารฝั่ง บจก.ศิริอรุณเวลเนส นายแพทย์สมเขาว์ ตันฑเทอดธรรม เป็นผู้ลงนามความร่วมมือกับผู้บริหารฝั่ง บจก.Care24 (ไทยแลนด์) ผศ.ทพ.พีระ สิทธิอำนวย และ Mr. Yoshiki Sasaki ในวันที่ 19 มีนาคม 2567

สอบถามข้อมูล