Service Info

ศิริอรุณแคร์

          เกิดจากความร่วมมือระหว่างบริษัท เอ็น.ซี.เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ NC GROUP ผู้เชี่ยวชาญในด้านอสังหาริมทรัพย์

ที่มีชื่อเสียงมาอย่างยาวนานในด้านของคุณภาพมาตรฐาน กว่า 25 ปี และเดอะแคร์ แอนด์ เฮลธ์ กรุ๊ป ที่มีประสบการณ์ด้าน

การฝึกอบรมบุคลากร ทางด้านสุขภาพที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ตลอดจนประสบการณ์ในสายธุรกิจการพยาบาล

ศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพ ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ และทุกช่วงวัย เราจึงมีความเชื่อมั่นในการให้บริการฟื้นฟูสุขภาพ และดูแลผู้สูงอายุ

ด้วยการดูแลเอาใจใส่ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน โดยมีการให้บริการทั้งในรูปแบบการพักอาศัยระยะสั้น และการพักอาศัยระยะยาว

 

          ศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพและศูนย์ดูแลผู้สูงอายุศิริอรุณแคร์ บริการดูแลผู้อยู่ในระยะพักฟื้นและผู้สูงอายุ เน้นให้บริการด้านสุขภาพ

แบบองค์รวมทั้งด้านร่างกายและจิตใจ โดยการวางแผนการดูแลให้เหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการ

และสถานะสุขภาพเฉพาะราย

 

          ระบบบริการของเราจะมีพยาบาลวิชาชีพจะปฏิบัติงานประจำ เพื่อดูแลผู้อยู่ในระยะพักฟื้นและผู้สูงอายุ อย่างใกล้ชิดและนิเทศ

การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ทุกเวร เพื่อเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำแก่เจ้าหน้าที่ รวมถึงผู้ได้รับการดูแลและญาติทุกราย ซึ่งเป็น

ประโยชน์ในด้านการวางแผนให้การพยาบาลเฉพาะรายที่ถูกต้อง และเหมาะสมกับสภาพของผู้อยู่ในระยะพักฟื้น

และการดูแลผู้สูงอายุ

 

          นอกจากนี้เรายังมีทีมสหสาขาวิชาชีพ เพื่อให้การดูแลได้อย่างครอบคลุมเพื่อการฟื้นหาย สอดคล้องตามแผนการรักษา

และป้องกัน หรือลดความพิการของผู้รับบริการ เช่น นักกายภาพบำบัด นักกิจกรรมบำบัด นักอาชีวบำบัด รวมไปถึงการดูแลด้าน

อาหารโดยนักกำหนดอาหารและโภชนาการ

 

          พนักงานผู้ช่วยทางการพยาบาลทุกคน ของเราสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนเดอะแคร์การบริบาล ได้รับใบประกาศนียบัตร

“การดูแลผู้สูงอายุและเด็กเล็ก” และสอบผ่านมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาการดูแลผู้สูงอายุ และสาขาการดูแลเด็กเล็ก

นอกจากนี้ยังเข้ารับการอบรมการดูแลเฉพาะโรคเป็นประจำ เพื่อเป็นการเก็บชั่วโมงการศึกษาต่อเนื่องและเพิ่มพูนทักษะให้ทัน

ต่อความก้าวหน้าของวิทยาการทางการแพทย์ รวมทั้งต้องสอบวัดมาตรฐานก่อนออกปฏิบัติงานจริง พนักงานผู้ช่วยทาง

การพยาบาลทุกคน มีคุณสมบัติและความรู้ความสามารถ ตลอดจนทักษะในการดูแลและให้การบริบาลแก่ผู้อยู่ในระยะพักฟื้น

และผู้สูงอายุเป็นอย่างดี

สอบถามข้อมูล