CUSTOMER
CUSTOMER
บริการสุขภาพ ระยะสั้น เพื่อช่วยให้เกิดการฟื้นหาย และกลับสู่ภาวะปกติโดยเร็ว

กิจกรรม

 

• รอคิวตรวจ (refer จากต่างจังหวัด)
• ตรวจแล้ว แพทย์นัด follow up ภายใน 1 - 2 อาทิตย์

*สอบถามเงื่อนไขการให้บริการและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมได้จากเจ้าหน้าที่

สอบถามข้อมูล