CUSTOMER
CUSTOMER
บริการสุขภาพ ระยะสั้น เพื่อช่วยให้เกิดการฟื้นหาย และกลับสู่ภาวะปกติโดยเร็ว

ฟื้นฟูสุขภาพ

บริการฟื้นฟูสุขภาพจากทางศูนย์

• ผู้อยู่ในระยะพักฟื้น หลังผ่าตัด มีแผลปิด หรือบาดแผลเปิดไม่ใหญ่มากและไม่มีการติดเชื้อ
• ผู้อยู่ในระยะพักฟื้น หลังผ่าตัด ข้อเข่า ข้อสะโพก กระดูกไหปลาร้า กระดูกเชิงกราน
• ผู้อยู่ในระยะพักฟื้น เส้นเลือดในสมองตีบ เบาหวาน ความดันโลหิตสูง
• ผู้อยู่ในระยะพักฟื้นโรคตา หรือหลังผ่าตัด ตา
• ผู้อยู่ในระยะพักฟื้นโรคหู คอ จมูก หรือหลังผ่าตัด หู คอ จมูก
• ผู้อยู่ในระยะพักฟื้นโรคทางนรีเวช หรือหลังผ่าตัด cyst, มดลูก

*สอบถามเงื่อนไขการให้บริการและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมได้จากเจ้าหน้าที่

สอบถามข้อมูล