CUSTOMER
CUSTOMER
บริการสุขภาพ ระยะสั้น เพื่อช่วยให้เกิดการฟื้นหาย และกลับสู่ภาวะปกติโดยเร็ว

กายภาพ

โปรแกรมกายภาพ

No ชื่อโปรแกรม  ราคา/ครั้ง   แพค   20%  จำนวน ใช้เวลา
1 โปรแกรมกายภาพบำบัดในผู้สูงอายุ หลังผ่าตัด ผู้ป่วยหลอดเลือดสมอง ผู้ป่วยอัลไซเมอร์ พาร์กินสัน       1,000.00     10,000.00       8,000.00 10 ครั้ง 60 นาที
2 โปรแกรมลดปวดด้วย หัตถบำบัด ,  Ultrasound ,Thermo pad/ Cold pack ,Therapeutic exs       1,200.00       6,000.00   5 ครั้ง 60 นาที
3 โปรแกรมลดปวดด้วย หัตถบำบัด ,  Ultrasound ,Thermo pad/ Cold pack ,Therapeutic exs       1,200.00     12,000.00       9,600.00 10 ครั้ง 60 นาที
4 โปรแกรมลดปวด ชา ด้วย หัตถบำบัด ,  TENs/ IFC ,Thermo pad/ Cold pack ,Therapeutic exs       1,400.00       7,000.00   5 ครั้ง 60 นาที
5 โปรแกรมลดปวด ชา ด้วยหัตถบำบัด ,  TENs/ IFC ,Thermo pad/ Cold pack ,Therapeutic exs       1,400.00     14,000.00     11,200.00 10 ครั้ง 60 นาที
6 โปรแกรมลดปวดด้วย หัตถบำบัด ,UScom ,Thermo pad/ Cold pack ,Therapeutic exs       1,400.00       7,000.00   5 ครั้ง 60 นาที
7 โปรแกรมลดปวดด้วย หัตถบำบัด ,UScom ,Thermo pad/ Cold pack ,Therapeutic exs       1,400.00     14,000.00     11,200.00 10 ครั้ง 60 นาที
8 โปรแกรมกระตุ้นกล้ามเนื้อด้วยไฟฟ้า Electrical Stimulation (ES) , Therapeutic exs        1,400.00     14,000.00     11,200.00 10 ครั้ง 60 นาที
9 ลดปวดด้วยเครื่องมือ Ultrasound เป็นจุด          250.00     1 จุด 5-7 นาที
10 ลดปวดด้วยเครื่องมือ Ultrasound เป็นจุด       1,190.00     5 จุด 25-35 นาที
11 ลดปวดด้วยเครื่องมือ ES / TENs / IFC เป็นมัดกล้ามเนื้อ          300.00     1 จุด 15 นาที
12 ลดปวดด้วยเครื่องมือ UScom เป็นจุด          300.00     1 จุด 7 นาที

 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
โทร : 02-227-0554
สายด่วน : 094-863-4494
 
 

 

สอบถามข้อมูล